Zapytanie ofertowe nr 19/2016 z dnia 06.12.2016 r.


Biała Podlaska, dnia 6.12.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe 19/2016

 

Zapraszam do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r. polegającym na: „realizacji usługi w zakresie przygotowania i wydawania jednego gorącego posiłku świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej”.

 

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24

21-500 Biała Podlaska

tel./fax: 83 343 85 37

e-mail: mopsbp@wp.pl

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie ok. 21 500 gorących posiłków jednodaniowych osobom, którym MOPS w Białej Podlaskiej decyzją administracyjną przyzna tę formę pomocy, w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2. Gorący posiłek jednodaniowy składał się będzie z 0,5 l zupy, 300 g chleba oraz wkładka mięsna, tj. 150 – 200 g np. pasztetowej, kaszanki, salcesonu, kiełbasy lub posiłek w postaci np. bigosu, pierogów w ilości 400 g.

3. Posiłki przygotowane będą na bazie własnych produktów, do przygotowania posiłków nie mogą być wykorzystane produkty nieświeże, złej jakości oraz produkty wysoko przetworzone (np. zupy w proszku).

4. Wydawane posiłki nie mogą być przygotowane wcześniej niż w dniu ich wydania, muszą być świeże, dobrej jakości, posiadać odpowiednie walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę (temp. zupy nie niższa niż 85o C).

5. W przypadku osób bezdomnych, na dni wolne od pracy, wydawany będzie suchy prowiant składający się z artykułów spożywczych nadających się bezpośrednio do spożycia, nie wymagających przetworzenia. Na suchy prowiant składa się min.: 300 g chleba lub 2 bułki, 50 g nabiału, 50 g wędliny, 50 g masła, 50 g dżemu, owoc – jabłko, banan lub pomidor, ogórek, papryka.

6. Wydawanie posiłków będzie się odbywało w dni robocze w lokalu Wykonawcy w godz. od 1130 do 1300, posiłki nie mogą być wydawane wstecz – za dni poprzednie, ani z wyprzedzeniem – na dni następne.

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych posiłków, zawierającej informacje o liczbie wydanych posiłków w ciągu danego miesiąca wraz z czytelnym podpisem osoby korzystającej z posiłku.

8. Przewiduje się, iż minimalny zakres usług będzie obejmował w skali 1 dnia przygotowanie i wydanie ok. 80 posiłków. Ze względu na specyfikę zamówienia faktyczna liczba wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. ± 15%.

9. Posiłki powinny być przygotowane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

10. Miejsce realizacji zamówienia:

1/ Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia na terenie miasta Biała Podlaska w lokalu usytuowanym w odległości nie większej niż 1 km od przystanku komunikacji miejskiej,

2/ Wykonawca zapewni odpowiednie warunki lokalowe (miejsca siedzące przy stole), umożliwiające spożycie posiłku w tym samym czasie dla minimum 30 osób,

3/ Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej wobec organów kontroli (stacji sanitarno – epidemiologicznej, PIP, BHP) w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in. w zakresie jakości produktów i przygotowania posiłków w zakresie wymagań higieniczno – sanitarnych.

11. Posiłki wydawane będą sukcesywnie przez cały czas określony w pkt 1.

12. Ogólna ilość zakupionych posiłków uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

13. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie rozliczeń wydanych posiłków w danym miesiącu, które będzie polegać na:

1/ sprawdzeniu list potwierdzających codzienną ilość wydawanych gorących posiłków oraz list potwierdzających wydanie suchego prowiantu,

2/ przeliczeniu ilości wydanych gorących posiłków i suchego prowiantu razy cenę jednego posiłku lub cenę suchego prowiantu wynikającą ze złożonej oferty,

3/ Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania należności za wydane posiłki w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy.

 

II. Termin wykonania zamówienia

 

Od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

III. Opis kryteriów jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty

 

1.Tryb oceny ofert

   Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

   1/ Ocena pod kątem kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów

       zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dn. 6.12.2016 r.

   2/ Ocena merytoryczna wg kryteriów określonych poniżej

2.Kryteria oceny ofert

Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

1/ CENA – wartość brutto usługi – waga 70% max 70 pkt,

2/ DOŚWIADCZENIE – doświadczenie Wykonawcy – 20% max 20 pkt,

    maksymalna ilość punktów zostanie przyznana Oferentowi, który przedłoży wraz z ofertą

    stosowne oświadczenie,

3/ KADRA Oferenta – waga 10% max 10 pkt,

    punkty uzyska Oferent, który w swojej polityce zatrudnienia posiłkuje się zatrudnieniem
    socjalnym w myśl ustawy z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r.,
    Nr 43, poz. 225, z późn. zm.) i wykaże ten fakt w stosownym oświadczeniu.

3. Warunkiem realizacji zamówienia będzie zapewnienie przez Oferenta, iż w dniu składania oferty posiada na terenie Białej Podlaskiej lokal przystosowany do sporządzania i wydawania posiłków.

 

IV. Sposób przygotowania i składania ofert

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego sekretariat do dnia 19 grudnia 2016 r. do godz. 15:00, z dopiskiem oferta na realizację usługi w zakresie przygotowania i wydawania jednego gorącego posiłku świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej”.

2. Kompletna oferta składa się z:

1/ formularza oferty,

2/ aktualnego odpisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

3/ oświadczenia Oferenta, iż dysponuje odpowiednim lokalem, zasobami rzeczowymi i kadrowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia,

4/ wykazu realizowanych dotychczas usług tożsamych z przedmiotem zamówienia,

5/ oświadczenia Oferenta, iż w swojej polityce zatrudnienia posiłkuje się zatrudnieniem socjalnym w myśl ustawy z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225, z późn. zm.),

6/ oświadczenia Oferenta, iż w dniu składania oferty posiada na terenie Białej Podlaskiej stosowny lokal do realizacji usługi i wskazanie jego lokalizacji,

7/ przykładowe zestawy suchego prowiantu.

3. Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta zostanie wybrana i zawrze z nim umowę o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty.

4. Kontakt

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentem ze strony Zamawiającego jest:

p. Barbara Kłyż – koordynator, tel. 83 344 70 30

 

                                                                                   DYREKTOR MOPS
                                                                                     Ewa BorkowskaZałączniki:

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowyutworzono:2016-12-07 10:46:15przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2016-12-07 13:17:43przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja