Zapytanie ofertowe nr 15/2016


Biała Podlaska,  17.08.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 15/2016

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej stanowiącym załącznik do Zarządzenia  nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r.  na: zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała Podlaska.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1/ Przedmiotem zamówienia jest zakup ok. 90 ton węgla – orzech I, orzech II, w okresie od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r., wraz z jego dostawą i rozładunkiem, na koszt Oferenta, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej wskazanym przez Zamawiającego. Dostawy jednorazowe, minimalna ilość dostarczanego jednemu klientowi węgla to 0,5 tony, maksymalna ilość 1 tona.

2/ Termin dostawy opału do odbiorców wskazanych przez Zamawiającego wynosi maksymalnie 3 dni od daty otrzymania zlecenia.

3/ Opał dostarczany będzie sukcesywnie przez cały czas określony w pkt 1.

4/ Ogólna ilość zakupionego opału uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednak o ogólnej wartości nie wyższej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./

2. Oferta winna zawierać takie informacje - jak:

Cena jednostkowa węgla /netto i brutto/ za jedną tonę wraz z dostawą do klienta, o kaloryczności większej niż 22 000 kJ/kg i wilgotności mniejszej niż 15%. Należy dołączyć certyfikat jakości węgla.

3. Kryterium wyboru oferty jest:

Cena – 100%

1/ Warunkiem realizacji zamówienia będzie zapewnienie przez Oferenta o gotowości do zrealizowania, w sytuacji wyjątkowej, pilnego zamówienia w ciągu jednego dnia oraz zawarcie umowy z Oferentem.

2/ Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta zostanie wybrana i zawrze z nim umowę o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty.

3/ Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego, sekretariat (II piętro) do dnia 7 września 2016 r.  do godz. 12:00, z dopiskiem oferta na zakup węgla wraz z dostawą do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

4. Kontakt

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentem ze strony Zamawiającego jest:

p. Małgorzata Łukaszuk  tel. 83 / 344 70 36

 

 

5. Termin realizacji:

Od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

 

DYREKTOR  MOPS

                                                                                                         Ewa Borkowska


Załączniki:

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

utworzono:2016-08-18 10:55:06przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2016-08-18 11:08:29przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja