Przetarg SUO 2015


 

Biała Podlaska: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, klientów MOPS Biała Podlaska
Numer ogłoszenia: 331800 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 0-83 343 85 37, faks 0-83 343 85 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, klientów MOPS Biała Podlaska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, klientów MOPS Biała Podlaska. Przedmiot zamówienia obejmuje: część I - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska część II - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z wyłączeniem całościowych zaburzeń rozwojowych - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W przypadku zaistnienia potrzeby dodatkowej ilości godzin usług, w przypadku uzyskania dodatkowych środków na sfinansowanie usług Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o zapisy zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zał nr 2 do siwz z dn 4.12.2015 r.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zał nr 2 do siwz z dn 4.12.2015 r., zał nr 4 do siwz z dn 4.12.2015 r.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zał nr 2 do siwz z dn 4.12.2015 r., pisemna informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i lokalowych zapewniających realizację zadania, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale V ust. 2 siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zał nr 2 do siwz z dn 4.12.2015 r., zał nr 5 do siwz z dn 4.12.2015 r.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zał nr 2 do siwz z dn 4.12.2015 r.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących / ważny 3 m-ce od daty wystawienia/, 2/ ubezpieczenie od odpow. cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 250.000 zł 3/ Szczegołowy opis planowanych działań w odniesieniu do części zamówienia na które jest składana oferta, 4/ zał nr1, 6 i 7 do siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Doświadczenie w swiadczeniu specjalistycvznych uslug opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wartość zrealizowanych usług - 30
 • 3 - Kwalifikacje kadry - największa liczba rodzajów kwalifikacji zapewniających różnorodność proponowanych zajęć terapeutycznych - 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-bialapodlaska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 21-500 Biała Podlaska ul. M. J. Piłsudskiego 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 12:45, miejsce: 21-500 Biała Podlaska ul. M. J. Piłsudskiego 24.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

SIWZ                                       doc          pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ          doc          pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ          doc          pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ          doc          pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ          doc          pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ          doc          pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ          doc          pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ          doc          pdf


utworzono:2015-12-04 15:40:57przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2015-12-04 15:52:07przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja