Przetarg SUO 2014Dnia 4.12.2013 r.  w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 498758 – 2013  opublikowano ogłoszenie na:  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, klientów MOPS Biała Podlaska

TREŚĆ OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. 1000-lecia 22, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 0-83 343 85 37, faks 0-83 343 85 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, klientów MOPS Biała Podlaska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Białej Podlaskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz.1598, z późn. zm.), dla 45-52 osób w roku 2014 Przez usługi specjalistyczne należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zgodnie z art.67 ust 1 pkt 6 ustawy, zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego w trakcie roku 2014 , do wartości 50% zamówienia podstawowego w przypadku dysponowania wolnymi środkami budżetowymi, np. zwiększeniem dotacji celowej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2, nr 3 do siwz, odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie stanowiące załącznik nr2, nr 4, do siwz, szczegółowy opis planowanych działań
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie stanowiące załącznik nr2 do siwz, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i lokalowych zapewniajacych realizację zadania
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie stanowiące załącznik nr2, nr 7 do siwz
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie stanowiące załącznik nr2 do siwz, informacja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, ,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, oświadczenie zał nr 6 do siwz, projekt umowy zal nr 7 do siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 50
 • 2. Doświadczenie - 30
 • 3. Kwalifikacje kadry - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-bialapodlaska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 21-500 Biała Podlaska, ul. Aleja 1000 - lecia 22, pokoj nr 3 / parter/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 12:00, miejsce: 21-500 Biała Podlaska, ul. Aleja 1000 - lecia 22, pokoj nr 103 / sekretariat - piętro/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży autystycznej - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży autystycznej - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska do 4300 godzin
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska do 1150 godzin.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20

 

Załączniki:

SIWZ                                                   doc                      pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ                        doc                      pdf
utworzono:2014-02-04 07:25:24przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2014-02-04 07:25:24przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja