Przetarg 07.06.2013OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego - klientów MOPS Biała Podlaska
Numer ogłoszenia: 104197 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. 1000-lecia 22, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 0-83 343 85 37, faks 0-83 343 85 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-bialapodlaska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego - klientów MOPS Biała Podlaska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników realizowanego projektu Dzieci! mam pracę...- promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na 11 części.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza ewentualność udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie do 50% wielkości zamówienia podstawowego, zgodnego z tym ogłoszeniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 23.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie - załącznik nr 12 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie - załącznik nr 12 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie - załącznik nr 12 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie - załącznik nr 12 i 13 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie - załącznik nr 12 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a/ informacji dotyczącej lokalizacji, w której realizowany będzie kurs /teoria, praktyka, adres miejsca na terenie Miasta Biała Podlaska wraz z krótkim opisem warunków lokalowych/,

b/ kosztorysu obrazującego koszt poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, (poszczególne elementy są wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. 1-11 do SIWZ ),

c/ program kursu, d/ składający ofertę na realizację części 4 / zadania 4/ zamówienia - kursu kucharz - garmażer, oświadczenia o dysponowaniu ilościowo i jakościowo odpowiednimi pomieszczeniami do produkcji kulinarnej - blokiem żywieniowym do wyłącznej dyspozycji uczestników zajęć praktycznych kursu, ze wskazaniem jego adresu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja

istotnych warunków zamówienia: mops-bialapodlaska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21-500 Biała Podlaska ul. Aleja 1000 lecia 22 pok. 3 / parter/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21-500 Biała Podlaska ul. Aleja 1000 lecia 22 pok.103 / sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.Dzieci! mam pracę...- promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz programów magazynowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz programów magazynowych - liczba godzin 100, ilość uczestników 19.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu - artystyczne układanie kwiatów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artystyczne układanie kwiatów - ilość godzin 60, ilość uczestników - 7.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu - Operator koparko - ładowarki kl.III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Operator koparko - ładowarki kl.III - ilość godzin 176, ilość uczestników 7 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu - Kucharz garmażer.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kucharz garmażer - ilość godzin 80, ilość uczestników 12.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opiekun osób starszych - ilość godzin 60, ilość uczestników 3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu Makijaż artystyczny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Makijaż artystyczny w tym tipsy - ilość godzin 100, ilość uczestników 6.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu Zabezpieczenie i monitoring sieci komputerowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zabezpieczenie i monitoring sieci komputerowych- ilość godzin 30, ilość uczestników 2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu Fryzjer.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fryzjer /z egzaminem czeladniczym/ - ilość godzin 200, ilość osób 5.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - ilość godzin 100, ilość uczestników 7 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu Palacz c.o..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Palacz c.o - ilość godzin 30, ilość uczestników 5 osób.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu Nowoczesna obsługa biura i sekretariatu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nowoczesna obsługa biura i sekretariatu - ilość godzin 100, ilość uczestników 4.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:

SIWZ                                                  doc                      pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ                        doc                      pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ                        doc                      pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 11 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 12 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 13 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 14 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 15 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 16 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 17 do SIWZ                      doc                      pdfutworzono:2013-06-07 12:41:48przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2013-06-07 13:27:23przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja