Przetarg marzec 2013 r.


MOPS BIAŁA PODLASKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI DIAGNOZY DORADCY ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGA WOBEC KLIENTÓW OŚRODKA

Treść ogłoszenia:

Biała Podlaska: Diagnoza społeczno - zawodowa potrzeb uczestników projektu systemowego - klientów MOPS Biała Podlaska
Numer ogłoszenia: 124226 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. 1000-lecia 22, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 0-83 343 85 37, faks 0-83 343 85 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Diagnoza społeczno - zawodowa potrzeb uczestników projektu systemowego - klientów MOPS Biała Podlaska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie diagnozy społeczno - zawodowej potrzeb 64 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, uczestników realizowanego projektu Dzieci! mam pracę... - promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej - będących klientami MOPS Biała Podlaska.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W przypadku zaistnienia potrzeby dodatkowych diagnoz, Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli w przypadku zadania 1 - części I zamówienia Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, prowadzonego przez Marszałka Województwa, w myśl ustawy z dnia 20.04.2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaś w przypadku zadania 2 - części II zamówienia przedłoży oświadczenie którego wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, ze w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał on co najmniej trzy usługi z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego, dla grupy uczestników co najmniej 12 osób każda - zgodnie z zal. nr 4 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, dokonanie oceny nastąpi na podstawie oświadczenia zal. nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia: zadania 1 - co najmniej dwóch doradców zawodowych o określonych w SIWZ kwalifikacjach, każdy z nich prowadził w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze minimum 60 godzin, co potwierdzą załączone dokumenty zadania 2 - dysponuje do realizacji zamówienia psychologiem który prowadził w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert indywidualne wsparcie psychologiczne w wymiarze minimum 50 godzin, po potwierdza załączone dokumenty - wypełni zał. nr 5 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, dokonanie oceny nastąpi na podstawie oświadczenia zal. nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mops-bialapodlaska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21-500 Biała Podlaska ul. Aleja 1000 lecia 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21-500 Biała Podlaska ul. Aleja 1000 lecia 22 pokój nr 103 / sekretariat, piętro/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Dzieci! mam pracę - promocja integracji społeczno - zawodowej w Białej Podlaskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Diagnoza doradcy zawodowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie diagnozy przez co najmniej 2 doradców zawodowych wobec skierowanych 64 uczestników realizowanego projektu systemowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.05.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Diagnoza psychologa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej wobec 52 uczestników projektu systemowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Zastępca Dyrektora MOPS
Bożena FrączekZałączniki:

SIWZ                                                doc                      pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ                      doc                      pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ                      doc                      pdfutworzono:2013-06-06 12:50:39przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2013-06-06 12:55:37przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja