O nas:


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności:

1.     Ubóstwo;

2.     Sieroctwo;

3.     Bezdomność;

4.     Bezrobocie;

5.     Niepełnosprawność;

6.     Długotrwała lub ciężka choroba;

7.     Przemoc w rodzinie;

8.     Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;

10. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze i osób po zwolnieniu z zakładu karnego;

11. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

12. Alkoholizm lub narkomania;

13. Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;

14. Klęska żywiołowa lub ekologiczna.
utworzono:2012-08-23 07:26:29przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2018-07-07 14:03:52przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę© BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. strona główna | administracja