Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczeO dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospo-
darstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie
przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
Dofinansowanie dotyczy jedynie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
zakupionych na zlecenie właściwego lekarza (zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
będące przedmiotami ortopedycznymi) z refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia.


1. Wymagane dokumenty:
 • pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk)
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie zespołu
  do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
  orzeczenie KIZ bądź orzeczenie lekarza orzecznika KRUS wydane przed 1.01.1998 r.) -
  oryginał do wglądu
 • faktury za zakupione na zlecenie lekarza przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  określające kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału
  własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego
  zlecenie sklep/apteka kopie zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty
  ortopedyczne i środki pomocnicze
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za kwartał poprzedzający miesiąc
  złożenia wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 • dowód osobisty do wglądu

2. Termin i sposób załatwienia


Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie
odrębnych przepisów w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu,
w miarę posiadanych przez MOPS środków.
Wysokość dofinansowania wynosi:
 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na
  podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
  oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
  i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

3. Dodatkowe informacje


Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków
PFRON będących w dyspozycji MOPS dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie miasta Biała Podlaska.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ma zaległości
wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy
o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.


4. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
  określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  (Dz. U. 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla
  wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych,
  o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw
  przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 275, poz. 2732, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego
  wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków
  pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia,
  kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących
  przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań
  medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki
  (Dz. U. Nr 276, poz. 2739, z późn. zm.).


utworzono:2008-08-12 10:23:07przez:
ostatnia edycja:2015-06-18 06:38:58przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 483430
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers