Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Sprzęt rehabilitacyjnyDofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON przysługuje osobom
niepełnosprawnym stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za
  kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego
  sprzętu.
1. Wymagane dokumenty:
 • pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk)
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie zespołu
  do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie
  KIZ bądź orzeczenie lekarza orzecznika KRUS wydane przed 1.01.1998 r.) - oryginał do
  wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające konieczność korzystania ze
  sprzętu rehabilitacyjnego w warunkach domowych
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za kwartał poprzedzający miesiąc
  złożenia wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 • dowód osobisty do wglądu
 • oferta cenowa sprzętu od sprzedawcy.

2. Termin i sposób załatwienia


Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane według
kolejności wpływu, w miarę posiadanych przez MOPS środków.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów
tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 20%
ceny brutto sprzętu.
Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z osobą
niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.


3. Dodatkowe informacje


Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON będących
w dyspozycji MOPS dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta
Biała Podlaska. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze
środków PFRON. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca
ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną
umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego
stronie.


4. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
  określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  (Dz. U. 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.).


utworzono:2008-08-12 10:21:51przez:
ostatnia edycja:2015-06-17 12:40:15przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 517060
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers