Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Likwidacja barierO dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym
stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności
lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
 • na likwidację barier architektonicznych osoby niepełnosprawne, które mają trudności
  w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi
  nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
  w którym stale zamieszkują
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych osoby niepełnosprawne,
  jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

1. Wymagane dokumenty:(druki)
 • pisemny wniosek o dofinansowanie
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność oryginał do wglądu
 • kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą,
  w przypadku takich osób - oryginał do wglądu
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, zawierające informację o rodzaju
  niepełnosprawności
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić
  likwidacja barier architektonicznych (np. własność, umowa najmu) wraz ze zgodą
  właściciela lokalu lub budynku na przeprowadzenie prac
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za trzy miesiące poprzedzające miesiąc
  złożenia wniosku
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym
  w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
 • opinia lekarza specjalisty, psychologa lub pedagoga szkolnego lub z poradni
  pedagogiczno-psychologicznej
 • oświadczenie o ogólnej wartości nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na
  realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany
  jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowaniu
 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu
 • oferta cenowa od sprzedawcy (dotyczy zakupu sprzętu).
Uwaga! Przyjmowane są wyłącznie wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów.


2. Termin i sposób załatwienia


Wnioski na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu,
w miarę posiadanych przez MOPS środków. W celu weryfikacji zasadności i wiarygodności
złożonych wniosków dokonuje się wizji lokalnej (bariery architektoniczne). Wysokość
dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej
jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę
dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną
lub jej przedstawicielem ustawowym.

3. Dodatkowe informacje


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze
środków PFRON będących w dyspozycji MOPS, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamie-
szkałych na terenie miasta Biała Podlaska.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie likwidacji barier przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje raz na
trzy lata.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ma zaległości
wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy
o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.


4. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1190, z późn. zm.).


   


utworzono:2008-08-12 10:21:16przez:
ostatnia edycja:2015-06-17 11:52:30przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 483437
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers