Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Turnusy


Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

1. Wymagane dokumenty:(druki)
 • pisemny wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie
  na turnus rehabilitacyjny
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność oryginał do wglądu
 • wypełniona ankieta
 • oświadczenie osoby niepełnosprawnej i ewentualnego opiekuna
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku 16 -24 lat uczących
  się i niepracujących
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia
  wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 • dowód osobisty do wglądu.


2. Termin i sposób załatwienia
Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć co najmniej trzy miesiące przed
planowanym wyjazdem na turnus. Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż 30 dni od
daty wpływu, przez zespół w skład którego wchodzi pracownik socjalny, który ocenia sytuację
społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
Ponadto, bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ
niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych
w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść fakt niekorzystania z dofinan-
sowania w roku poprzednim. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełno-
sprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku
do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Osoba
niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania,

 

nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje
MOPS informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła. Wszelkie formalności
związane z pobytem na turnusie (wybór ośrodka i organizatora turnusu, rezerwacja miejsca,
termin wyjazdu) załatwia osoba niepełnosprawna. Dofinansowanie nie może obejmować
kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych. Czas trwania
turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy są organizowane wyłącznie na terenie kraju,
w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników.


3. Dodatkowe informacje


Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośred-
nictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie
w powiatowym centrum pomocy rodzinie (miejskim ośrodku pomocy społecznej) właściwym
dla miejsca zamieszkania. W przypadku osoby niepełnosprawnej bezdomnej lub pozostającej
pod opieką decyduje miejsce pobytu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, pod
warunkiem że:
 • posiada aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się
  znajduje w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinan-
  sowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,
  prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest
  organizowany w formie niestacjonarnej
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego
  uczestnika tego turnusu
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał
  poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
W przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przestawi
podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym
stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane
dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:
 • wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu
  opiekuna
 • opiekun:
  - nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie
  - nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
  - ukończył 18 lat lub
  - ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Wysokość dofinansowania wynosi:
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem
  niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej  w wieku do 16. roku życia oraz osoby
  niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień
  niepełnosprawności
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej umiarkowanym stopniem
  niepełnosprawności,
 • 25%przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem
  niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie
  pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,
 • do 40% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna
  (opiekun musi pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełno-
  sprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie) w przypadku
  uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia kwot
dochodu, pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być
wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe
osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie z przyczyn innych
niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.


4. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
  turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).utworzono:2008-08-12 10:20:09przez:
ostatnia edycja:2015-06-17 11:02:52przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 459848
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers