Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Realizowane programy


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej bierze udział w realizacji następujących programów:

 

 • Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
 • Indywidualny program wychodzenia z bezdomności

 • Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, zwany dalej "programem", zapewnia osobie bezdomnej wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności i jego realizacja przez tę osobę jest warunkiem korzystania przez osobę bezdomną ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

 • Indywidualny program usamodzielnienia

 • Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej "osobą usamodzielnianą", zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
  1) pieniężną na usamodzielnienie;
  2) pieniężną na kontynuowanie nauki;
  3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
  4) w uzyskaniu zatrudnienia;
  5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.
 • Integracja cudzoziemców


 • I. AKTY PRAWNE


  Zasady przyznawania pomocy dla cudzoziemców regulowane są przez dwa podstawowe akty prawne:
  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 t. j.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2015 r. poz. 515 z późn. zm.)
  W oparciu o wyżej wymienione podstawy prawne Cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach może skorzystać z pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomoc ta udzielana jest przez starostę zgodnie z miejscem zamieszkania cudzoziemca.

  II. WNIOSEK


  Pomoc dla cudzoziemca udzielana jest na jego wniosek złożony w terminie 60 dni od dnia uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci oraz małżonkę/a jeżeli posiadają decyzję nadającą status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
  1. Wniosek powinien zawierać:
  a) pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa
  b) pisemne oświadczenie:
  • że cudzoziemiec nie zwrócił się z podobnym wnioskiem na terenie innego województwa
  • o gotowości przystąpienia do programu integracyjnego
  2. Załączniki wymagane do wniosku (są to kopie dokumentów)
  a) W przypadku uzyskania statusu uchodźcy:
  • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy
  • dokument podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej
  • karta pobytu wydana w związku z nadaniem statusu uchodźcy
  b) W przypadku uzyskania ochrony uzupełniającej:
  • decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono ochrony uzupełniającej
  • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.
  c) W przypadku uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
  • decyzja o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • karta pobytu wydana w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

  W razie konieczności inne dokumenty, którymi dysponuje cudzoziemiec, mogące pomóc w opracowaniu indywidualnego programu integracji.

  III. POMOC DLA CUDZOZIEMCA


  Pomoc ta ma na celu wspieranie procesu integracji i jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Pomoc integracyjna przewidziana została w trzech formach:
  1. Świadczenia pieniężnego w szczególności na:
  a) utrzymanie w tym na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
  b) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
  Świadczenie pieniężne udzielane jest w wysokości od 600 zł do 1335 zł miesięcznie na osobę (zależnie od liczby członków rodziny i innych okoliczności).
  2. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  3. Pomoc niepieniężna w postaci: pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa, udzielania informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami.
  Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji.

  IV. INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI


  Indywidualny program integracji uzgadniany jest z cudzoziemcem, a następnie akceptowany przez Wojewodę. Program zawiera wysokość, zakres i formy pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązuje cudzoziemca w szczególności do:
  1. Zameldowania się w miejscu zamieszkania
  2. Zarejestrowania się w urzędzie pracy w określonym terminie oraz aktywnego poszukiwania pracy
  3. Uczestnictwa w kursach języka polskiego
  4. Współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w określonych terminach (nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu)
  5. Podejmowania uzgodnionych działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej
  6. Przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

  V. ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA


  Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę, a więc nie uzgodniona zmiana wskazanego miejsca zamieszkania w okresie trwania indywidualnego programu integracji oznacza rezygnację z realizacji programu. Ustawodawca jednak przewidział sytuacje uzasadniające zmianę miejsca zamieszkania na teren innego powiatu, a są to:
  1. Podjęcie pracy z możliwością zamieszkania.
  2. Uzyskanie mieszkania.
  3. Łączenie rodzin w sytuacji kiedy rodzina mogłaby wspólnie zamieszkać.
  4. Konieczność leczenia, wymagająca zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy to cudzoziemca oraz członków rodziny).

  VI. WSTRZYMANIE POMOCY


  Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w następujących sytuacjach:
  1.Niewykonywania uzgodnień indywidualnego programu integracji, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego.
  2. Wykorzystania pomocy niezgodnie z celem przyznania.
  3. Udzielenia nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji.
  4. Pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej powyżej 30 dni.
  5. Wszczęcia postępowania karnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  W przypadku ustania przesłanek pomoc może być przywrócona. Jednak kiedy po okresie wstrzymania nie ustaną okoliczności powodujące wstrzymanie odmawia się udzielania pomocy.

  VII. ODMOWA POMOCY


  Pomocy dla cudzoziemca odmawia się w określonych sytuacjach:
  1. Gdy po wstrzymaniu pomocy cudzoziemiec ponownie nie wykonuje uzgodnień indywidualnego programu integracji, wykorzystuje pomoc niezgodnie z celem oraz udziela nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji.
  2. Kiedy cudzoziemiec zostaje skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
  3. Pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.


utworzono:2008-08-06 09:27:46przez:administrator
ostatnia edycja:2019-09-05 05:54:56przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 517054
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers