Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Projekt pn. "Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska"


W dniu 28 maja 2019 r. w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn: Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w formie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz działań profilaktycznych wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowane zostaną także działania polegające na upowszechnianiu działań asystentów rodziny i rodzin wspierających oraz na rozwoju i upowszechnianiu form rodzinnej pieczy zastępczej.

Realizowane w ramach projektu działania będą zapobiegać marginalizacji i przyczyniać się do wyprowadzenia z trudnej sytuacji osób i rodzin oraz wyposażenia ich w narzędzia umożliwiające samodzielne radzenie sobie z zaistniałymi problemami i potrzebami.

Zaplanowane działania obejmują utworzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej punktu konsultacyjno-doradczego, w którym realizowane będzie specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND" z siedzibą w Lublinie, która wesprze MOPS w realizacji wybranych usług specjalistycznych.

Projekt pn. "Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska" został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest jednym z projektów realizowanych w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych i wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.
utworzono:2019-06-11 08:52:35przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2019-06-11 09:04:57przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 465178
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers