Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Informacje o projekcieProjekt „Zagubiłeś się w labiryncie przemocy? My podamy Ci rękę” ma na celu dalszy rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skupiając się na osobach dotkniętych przemocą, stosujących przemoc i przedstawicielach instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Potrzeba realizacji projektu wynika z występującego w mieście Biała Podlaska problemu przemocy domowej.

Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych jako instytucja, podlegająca ochronie i opiece państwa, jak i dla ich poszczególnych członków (Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, s. 5). Jest to jednocześnie zjawisko coraz bardziej dostrzegalne w społeczeństwie. Rodziny dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest podstawą do udzielania im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie obowiązującym porządku prawnym. Analizując kwestie przemocy domowej na przykładzie miasta Biała Podlaska należy stwierdzić, iż jest to bardzo istotny problem społeczny dotykający wiele rodzin, co więcej z tendencją wzrostową.

W roku 2012 na terenie miasta Biała Podlaska wszczęto 86 procedur „Niebieskich Kart” polegających na podejmowaniu interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą. W roku 2013 procedurę wszczęto 112 razy, w roku 2014 realizowanych było 160 „Niebieskich Kart”, natomiast w roku 2015 wpłynęło 156 „Niebieskich Kart”. W roku 2016 do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej wpłynęło 221„Niebieskich Kart”. W związku z powyższym rośnie liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W roku 2012 było to 77 kobiet i 9 mężczyzn, w 2013 poszkodowanych było 105 kobiet, 7 mężczyzn i 2 dzieci. W roku 2014 na 160 wypełnionych „Niebieskich Kart” 143 osoby doświadczające przemocy to były kobiety, 13 to mężczyźni 4 dzieci. W roku 2015 było 142 pokrzywdzonych kobiet, 8 mężczyzn i 6 dzieci. Natomiast w roku 2016 było już 205 kobiet dotkniętych przemocą, 7 mężczyzn i 9 dzieci.

Należy podkreślić, iż realizowane procedury „Niebieska Karta”, stanowią przypadki przemocy domowej, które zostały ujawnione, zdiagnozowane, w przypadku, których zostały podjęte określone działania. Problem przemocy jest jednak zjawiskiem o wiele szerszym i jest wiele rodzin, które cierpią z tego powodu, nie podejmując działań zmierzających do ochrony praw osób krzywdzonych, przede wszystkim dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

Wśród działań, które powinny być podejmowane celem poprawienia systemu przeciwdziałania przemocy są m.in. edukacja społeczności lokalnej dotycząca przemocy domowej, zwiększenie dostępności do terapii i specjalistycznego poradnictwa między innymi poprzez tworzenie Punktów Konsultacyjnych dla rodzin dotkniętych przemocą, poprawa współpracy interdyscyplinarnej, szkolenia dla służb zajmujących się problemem przemocy, tworzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy, prowadzenie programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

Projekt, w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zakłada działania skierowane: do ogółu społeczności, do rodzin, w których występuje przemoc – osób krzywdzonych oraz osób stosujących przemoc, do rodzin zagrożonych przemocą; zakłada podejmowane równolegle działania skierowane do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Projekt „Zagubiłeś się w labiryncie przemocy? My podamy Ci rękę” wpisuje się w „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2020” którego głównym celem jest:
  • zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • zmniejszenie skali tego zjawiska w Białej Podlaskiej.

Cele szczegółowe Programu:
  • zintensyfikowanie oddziaływań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Program pełni rolę uzupełniającą w stosunku do innych form interwencji prawnych i administracyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy, co jest zgodne z założeniami Strategii Polityki Społecznej woj. lubelskiego na lata 2014 – 2020, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2020 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014-2020. Ww. programy jak również niniejszy, zakładają zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla rodzin zagrożonych dysfunkcjami oraz dla osób, które doświadczają przemocy domowej. Celem tych działań jest ograniczenie problemu przemocy domowej i dostarczenie systemowego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji rodzinnej. Planowane działania wpisują się we wszystkie cele strategiczne Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiara Przemocy w Rodzinie Miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2020, Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014 – 2020, Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Poprzez realizację zadań o charakterze społecznym, nastawionych na wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie, oraz identyfikowanie i pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, projekt ten odpowiada potrzebom grup szczególnie wrażliwych jak kobiety będące osobami dotkniętymi przemocą i w szerokim zakresie odnosi się do aspektu społecznego zrównoważonego rozwoju zmniejszając różnice społeczne na poziomie lokalnym.
utworzono:2017-06-12 06:18:57przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-06-12 07:05:30przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 483427
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers