Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Dodatki Mieszkaniowe


Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 

  Dodatki mieszkaniowe

  Na podstawie
  1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 966 ) i
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

  Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

  - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

  - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

  - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 • osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);

 • osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe odpowiednio:

 • 1 osoba - powierzchnia normatywna - 35 m (+ 30% = 45,5 m);
  2 osoby - powierzchnia normatywna - 40 m (+ 30% = 52 m);
  3 osoby - powierzchnia normatywna - 45 m (+ 30% = 58,5 m);
  4 osoby - powierzchnia normatywna - 55 m (+ 30% = 71,5 m);
  5 osób - powierzchnia normatywna - 65 m (+ 30% = 84,5 m);
  6 osób - powierzchnia normatywna - 70 m (+ 30% = 91 m),
  W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

  Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30%

  Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

  O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  Świadczenie przyznaje się od 1 dnia kolejnego miesiąca na okres 6 miesięcy. Zmiana wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, oraz wysokość wydatków na mieszkanie, jak również innych danych zawartych we wniosku o dodatek mieszkaniowy w okresie wypłacania dodatku, pozostaną bez wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.

  W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

  Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury


  Wymagane dokumenty

  Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
  2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
  3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku ;
  4. druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  5. informacja zarządcy dotycząca wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

  Ponadto do wniosku należy dołączyć:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
  2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
  3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
  Zaświadczenia, oświadczenia bądź decyzje:

 • z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło o dochodach; Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe;

 • aktualna decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zaświadczenie z ZUS, KRUS lub przekazy pocztowe z 3 miesięcy. Zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego;

 • alimenty - wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);

 • uczniowie/studenci – zaświadczenie/ oświadczenie/decyzje ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

 • pomoc MOPS, GOPS- określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń; lub decyzja przyznająca świadczenie;

 • zwrot podatku;

 • osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe);

 • inne dochody na oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną o tej sytuacji.
utworzono:2017-02-07 08:09:22przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-02-07 08:09:22przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 517060
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers