Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


1. Zespół orzeka:

 • o niepełnosprawności - w przypadku dzieci do szesnastego roku życia
 • o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób powyżej szesnastu lat


Członkami składu orzekającego są: lekarze, psycholog, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

2. Wymagane dokumenty:
 • wniosek
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca naruszenie sprawności (np. wyniki badań specjalistycznych, konsultacji, opisy zdjęć rtg, karty leczenia szpitalnego).


3. Zadania zespołu:
 • realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu
 • współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orze-czeniu o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności.

   4. Sposób załatwienia spraw
Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania:
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (pierwszorazowy - załącznik nr 1, wtórny – załącznik - nr 2, uwzględniający zmianę stanu zdrowia - załącznik nr 3)

 • orzeczenia o niepełnosprawności - dla osób które nie ukończyły 16-tego roku życia (załącznik nr 4) oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełno-sprawności (załącznik nr 5) lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka - osoby do 16-tego roku życia (załącznik nr 6).


W/w zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku

Do powyższych dokumentów należy dołączyć (w kserokopiach) dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu (np. wyniki badań specjalistycznych, konsultacji, opisy zdjęć rtg, karty leczenia szpitalnego).

Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztacie zajęciowym, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność. Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności, a także na podstawie orzeczeń lekarza orzecznika ZUS, orzeczeń o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów (dotyczy orzeczeń wydanych przed 01.01.1998 r.).
W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (załącznik nr 7), kserokopię orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu) oraz jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia). Legitymację można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje dowód osobisty i wnioskodawcy. Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530 przy ul. Stacyjnej 6 tel/ fax. 83 341 64 60
utworzono:2013-03-20 08:00:17przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-10-17 09:24:18przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 517067
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers