Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

O nas:


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności:

1.     Ubóstwo;

2.     Sieroctwo;

3.     Bezdomność;

4.     Bezrobocie;

5.     Niepełnosprawność;

6.     Długotrwała lub ciężka choroba;

7.     Przemoc w rodzinie;

8.     Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;

10. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze i osób po zwolnieniu z zakładu karnego;

11. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

12. Alkoholizm lub narkomania;

13. Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;

14. Klęska żywiołowa lub ekologiczna.
utworzono:2012-08-23 07:26:29przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2018-07-07 14:03:52przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 491939
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers